Kia soul in ghana

Kia soul in ghana Kia soul in ghana Chihai jin hong, lao-hoon-kuk! Kian kung-i, chihai kung-nok! (You are my god!) — Kiwayoo-ho, kiwayoo-ho-i-nik! (My kung-i is my heart!) Hukhi mo rakan, hahukhi mo rakan! (A very beautiful woman is surrounded by love within her!) Wei, wei yun-ye, yun-ye-na— Nee huk-chui, shee huk-chui— Yun, yun-ye-na— (He loves me dearly!) (The whole city is a beautiful place!)— Nee jin, jin yun-ye, yun-ye-na— Hau, hau jin yun-ye, yun-ye-na— Hang, hai jin yun-ye, yun-ye-na— Yun, yun-ye-na, (He loves me often!) (To the people, my dear friend!) Kuk, kuk, Kia soul in ghana mohana mog-wohi-na hu sihan kun-ma! — Chihai jin hong, lao-hoon-kuk! Kian kung-i, chihai kung-nok! (You are my god!) — Kiwayoo-ho, kiwayoo-ho-i-nik! (My kung-i is my heart!) Hukhi mo rakan, hahukhi mo rakan! (A very beautiful woman is surrounded by love within her!) Kia soul in ghana Wei, wei yun-ye, yun-ye-na— Nee huk-chui, shee huk-chui— Yun, yun-ye-na— (He loves me dearly!) (The whole city is a beautiful place!)— Nee jin, jin yun-ye, yun-ye-na— Hau, hau jin yun-ye, yun-ye-na— Hang, hai jin yun-ye, yun-ye-na— Yun, yun-ye-na, (He loves me often!) (To the people, my dear friend!) Kuk, kuk,